Hoe kan ik bankrekeningen deblokkeren?

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG23 mars 2021

Wanneer de bank in kennis wordt gesteld van het overlijden van een rekeninghouder, is zij verplicht de rekeningen van de overledene te blokkeren. We leggen hierna uit hoe u snel tot vrijgave van de rekeningen kan overgaan.

Waarom zijn de rekeningen geblokkeerd?

Zodra de bank door één van de erfgenamen in kennis wordt gesteld van het overlijden, is zij wettelijk verplicht de toegang tot de rekeningen van de overledene te blokkeren en de belastingdienst een "kopie" van de tegoeden van de overledene op de datum van overlijden toe te zenden.

Door deze verplichting op te leggen verzekert de Staat zich van:

  • De identiteit van de erfgenamen alvorens opnieuw toegang tot de rekeningen te verlenen;

  • De "bevriezing" van de financiële tegoeden op dag van overlijden, waardoor deze eerst aangewend kunnen worden ter betaling van alle eventuele belastingschulden (fiscale- en sociale) van de overledene en/of de erfgenamen.

  • Een concreet overzicht van de financiële activa die de overledene onmiddellijk voor zijn of haar overlijden bezat, dat als basis voor de berekening van de successierechten zal dienen.

Om de rekeningen van de overledene te deblokkeren, moet u de bank een attest of een akte van erfopvolging bezorgen.

Hulp nodig bij een nalatenschap?

Neem contact op met ons team en leg een afspraak vast, online of in één van onze burelen.
Meer weten

Wat is een attest van erfopvolging?

De attest van erfopvolging is een kosteloos en officieel document dat onder bepaalde voorwaarden (geen testament, geen schenkingen tussen echtgenoten, geen huwelijkscontract en geen minderjarige of handelingsonbekwame erfgenaam, geen erfovereenkomst) door het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid (ook wel vroeger genoemd: Registratiekantoor) kan worden afgegeven.

Welk kantoor bevoegd is wordt bepaald door de laatste fiscale woonplaats van de overledene.

Dit document bevestigt de identiteit van de erfgenamen, de rechten van éénieder in de nalatenschap en vermeldt eventueel het bestaan van belastingsschulden (fiscale of sociale) van de overledene en/of erfgenamen.

Wanneer het attest van erfopvolging door de erfgenamen aan de bank wordt toegezonden stelt dit hen in staat de rekeningen vrij te geven, te vereffenen (en ze onder hen te verdelen). Dit document is ook jegens bij andere bedrijven of organisaties die een attest van erfopvolging om de administratie van de overledene te regelen nodig hebben (bv. verzekering, postkantoor, pensioen, huurder, enz.).

Hoe u een attest van erfopvolging verkrijgt, leest u in het volgende deel van de gids.

Wat is een akte van erfopvolging?

De akte van erfopvolging is de akte waarbij de notaris een verklaring van erfrecht opstelt. Zodra aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, kunt u geen verklaring van erfrecht meer aanvragen en moet u langs de notaris:

  1. De overledene liet een testament na of liet een notaris een contractuele erfstelling opmaken;

  2. Er is een huwelijkscontract.

  3. Een van de erfgenamen is minderjarig of handelingsonbekwaam;

  4. Er is een erfovereenkomst.

De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.

Het attest van erfopvolging afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid is altijd gratis.

Hoe dringende uitgaven te betalen?

De overlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend), die nog niet beschikt over een attest of akte van erfopvolging, kan verzoeken om als voorschot voor dringende uitgaven de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat te ontvangen, met een maximum van 5.000 euro. Daartoe volstaat het zich tot de bank te wenden met een bewijs van huwelijk of wettelijke samenwoning.

Let op dat u niet meer dan 5.000 euro uitgeeft.

Als u deze grens overschrijdt, wordt u geacht de nalatenschap te hebben aanvaard waardoor u dient in te staan voor de schulden verbonden aan de nalatenschap (zelfs als deze groter zijn dan wat de overledene nalaat). U stelt zich ook bloot aan financiële sancties.

Op vertoon van (bewijsstukken) de facturen kunnen bepaalde schulden van de lopende rekening van de overledene worden betaald. Dit is bijvoorbeeld het geval voor begrafeniskosten, ziektekosten of huur die nog moet worden betaald. Om dit te doen, neemt u gewoon contact op met de bank.

Bespaar u de administratieve stress na een overlijden.

Legacio neemt alle formaliteiten van u over, waardoor uw leven eenvoudiger wordt.
Een afspraak maken