legacio logo

Efficiënt beheer van de nalatenschap

Opstellen van uw aangifte van nalatenschap, 100% digitaal. Vanaf 895€ (BTW inbegrepen).

Een eerste juridische consultatie - 100% gratis

Het eerste telefonisch onderhoud met een jurist is steeds gratis en zonder enige verbintenis van uw kant.

Antwoord binnnen de 24u

Wij behandelen uw vraag tot contactname door u binnen de 24uur terug te contacteren.

Eenvoudig, snel en digitaal

Wij behandelen alle dossiers 100% digitaal (op afstand), overal in België, met de modernste communicatiemiddelen, zodat een fysieke afspraak zelfs overbodig is.

Klaar in 7 dagen

Ingeval van éénvoudige dossiers kan uw dossier reeds binnen 7 dagen klaar zijn.

Aanbevolen en vertrouwde experten

De aangifte van nalatenschap is een wettelijke verplichting die moet vervuld worden binnen de 4 maand vanaf het overlijden. Daarom hebben wij onze snelle en betrouwbare dienstverlening ontwikkeld.
Ik heb een zeer positieve ervaring inzake de hulp die door Legacio werd aangeboden. Competente en beleefde medewerkers die steeds vlot bereikbaar waren. Ik raad hen 100% aan. In mijn geval betrof het een complex dossier en ze zijn er in geslaagd op een snelle en correcte wijze dit af te handelen. Ik ben zeer onder de indruk van hun krachtinspanning. Legacio heeft uitstekend werk geleverd en het team is formidabel
Alexia Gigantelli

Een duidelijke en transparante prijs

standaard nalatenschap

895€ Btwi

Complexe nalatenschap

Vanaf 995€ Btwi

Vraag een volledig gratis consultatie aan

Wij zijn er even niet

Wij zijn gespecialiseerd in nalatenschappen

Al onze juristen zijn houders van een diploma Rechten en gespecialiseerd in de afhandeling van nalatenschappen.

Hoe werkt onze dienstverlening?

Stap 1

Wij bieden u een gratis juridisch onderhoud

Naar aanleiding van een eerste telefonisch onderhoud of videogesprek zal een jurist met u door te volgen procedure gaan en u wegwijs maken in onze aanpak. Uiteraard zal u ook een competitieve prijs hiervoor worden meegedeeld.
Stap 2

Wij bereiden uw aangifte nalatenschap voor

We zijn er ! Nadat u ons elektronisch volmacht hebt gegeven om voor u de nodige stappen te ondernemen zal onze ploeg uw dossier op de meest efficiënte wijze behandelen en tot een goed einde brengen. Indien gewenst kunnen wij zelfs voor u de volledige juridische en administratieve kant van uw nalatenschap behartigen.
Stap 3

Uw aangifte wordt ingediend bij de bevoegde fiscale overheid

Eens alle gegevens verzameld en op juridisch correcte wijze verwerkt werden zal één van onze experten instaan voor de opmaak van de aangifte van nalatenschap. Nu kan u er zeker van zijn dat u aan alle verplichtingen hebt voldaan.
Wij zijn er even niet

Gids aangifte nalatenschap

Ons gespecialiseerd team staat u bij met raad en daad!

Uw vragen inzake de aangifte van een nalatenschap

Wat is een aangifte van nalatenschap?
Wanneer een Belgische Inwoner komt te overlijden moet er een “aangifte van nalatenschap” worden ingediend bij de bevoegde gewestelijke belastingadministratie. Dit teneinde de overheid in staat te stellen de verschuldigde belasting te heffen op de waarde van de goederen die de overledene nalaat, de zogeheten erfbelasting of successierechten. Deze aangifte van nalatenschap dient (onder andere) een getrouwe weergave van zowel de activa als de passiva van de overledene te bevatten. Als de overledene geen rijksinwoner was, maar wel één of meerdere gebouwen in België bezat, zullen diens erfgenamen in dit geval een 'aangifte van overdracht door overlijden' moeten indienen. De onroerende goederen worden dan belast met het recht van overgang. »
Wie dient de aangifte van nalatenschap in te dienen?
Elke wettelijke erfgenaam (kind, echtgenoot, enz.), evenals de algemene legatarissen zijn verplicht een aangifte doen. De legatarissen ten algemene en bijzondere titel moeten in principe geen aangifte doen. De legatarissen ten algemene en bijzondere titel kunnen wel worden verzocht door de belastingdienst om een aangifte in te leveren voor hun deel indien de algemene legatarissen, begiftigden en erfgenamen dat niet doen. In dit geval betreft de aangifte echter alleen de goederen die zij ontvangen. De aangifte kan door elke erfgenaam (wettelijke of testamentaire) apart worden ingediend of samen met alle of meerdere erfgenamen.
Waar moet de aangifte van nalatenschap worden ingediend?
Wanneer een Belgische Inwoner komt te overlijden moet er een “aangifte van nalatenschap” worden ingediend bij de bevoegde gewestelijke belastingadministratie. Dit moet gebeuren opdat de overheid zou kunnen berekenen hoeveel belasting de erfgenamen moeten betalen. Deze belasting noemen we de erfbelasting of successierechten.

Hoeveel deze zal bedragen hangt van hoeveel er wordt nagelaten en de relatie van de erfgena(a)m(en) tot de overledene.

Deze aangifte van nalatenschap dient onder andere een getrouwe weergave van zowel de activa als de passiva van de overledene te bevatten. Als de overledene geen rijksinwoner was, maar wel één of meerdere onroerende goederen in België bezat, zullen diens erfgenamen in dit geval een 'aangifte van overdracht door overlijden' moeten indienen. De onroerende goederen worden dan belast met het recht van overgang.
Hoe kan ik bankrekeningen deblokkeren?
Wanneer de bank in kennis wordt gesteld van het overlijden van een rekeninghouder, is zij wettelijk verplicht (het gebruik van) de rekeningen en kluizen van de overledene (en zijn of haar echtgeno(o)t(e) ) te blokkeren ​en de belastingdienst hiervan op de hoogte te brengen. Hierdoor verzekert de Staat zich van
  • de identiteit van de erfgenamen alvorens deze (opnieuw) toegang tot de rekeningen te verlenen;
  • de "bevriezing" van de financiële tegoeden op de dag van overlijden, waardoor deze eerst aangewend kunnen worden ter betaling van alle eventuele belastingsschulden (fiscale- en sociale) van de overledene en/of de erfgenamen. kunnen worden betaald;
  • Om de rekeningen van de overledene te deblokkeren, moet u de bank een verklaring van erfrecht attest of een akte van erfopvolging bezorgen. Dit document bevestigt de identiteit van de erfgenamen, de rechten van éénieder in de nalatenschap en vermeldt eventueel het bestaan van belastingsschulden (fiscale of sociale) van de overledene en/of erfgenamen.
Moet ik voor het indienen van een aangifte nalatenschap beroep doen op een notaris?
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de tussenkomst van de notaris niet nodig of verplicht om een nalatenschap af te wikkelen of om een aangifte van nalatenschap in te dienen. De aangifte van nalatenschap is immers geen door de wet voorgeschreven authentieke akte, maar een louter en uitsluitend administratiefrechterlijke verplichting, vergelijkbaar met uw jaarlijkse terugkerende aangifte in de personenbelasting. Zoals Test-Aankoop aangeeft, brengt de tussenkomst van een notaris dus vaak hoge kosten met zich mee. De opmaak van de aangifte kan evenwel vrij door éénieder worden gedaan. Omwille van de juridisch technische aard van het onderwerp en het tijdstip waarop de verplichting zich opdringt, is het echter raadzaam u te laten bijstaan ​​door een personen met diepgaande kennis van de materie.
  • Er is geen onroerend goed in de nalatenschap
  • Er is geen erfbelasting verschuldigd
Indien u de minste twijfel hebt, contacteer ons gerust en wij bepalen samen met u of u gehouden bent tot het indienen van een aangifte.
Hoeveel tijd heb ik om de aangifte van nalatenschap in te dienen?
De termijn waarbinnen een aangifte moet worden ingediend hangt af van de plaats van overlijden:
  • In België : 4 maanden van het tijdstip van overlijden
  • In een ander Europees land: 5 maand
  • Buiten Europa : 6 maand
Indien de aangifte niet tijdig werd ingediend stelt diegene die te laat is zich bloot aan sancties.

Contacteer ons!

02 320 23 18

Terhulpsesteenweg 150 te 1170 Watermaal-Bosvoorde