Het schrijven van uw eigen testament: alles wat u moet weten

Evan
Nalatenschapsexpert
BLOG26 mars 2021

In België is het mogelijk om zelf een testament op te maken, zonder de tussenkomst van een notaris. Dit type testament is het eigenhandig testament. We zetten in wat volgt de belangrijkste punten voor u uiteen.

Het eigenhandig testament: de beginselen

Een eigenhandig testament is een testament dat door de erflater zelf is opgemaakt en geschreven. In tegenstelling tot een notarieel testament is het niet nodig dat het bij de notaris wordt opgemaakt en kost het niets.

Deze vorm van testament onderscheidt zich door zijn eenvoud, omdat er geen tussenkomst van derden voor nodig is. Men gebruikt het vaak omdat het gemakkelijk en toegankelijk is. Daarom blijkt het eigenhandig testament zeer interessant te zijn.

Is het mogelijk om een testament te maken zonder notaris?

Ja : het is wettelijk en perfect mogelijk om zelf een testament op te maken. Bovendien is de tussenkomst van een notaris nooit verplicht geweest voor dit type testament.

In België heeft elke persoon de mogelijkheid en het recht om zelf een testament op te maken. Het volstaat dat men in staat is zijn wensen kenbaar te maken en zijn wilsbeschikking alleen, in volledige onafhankelijkheid op te stellen.

Een testament opstellen was nog nooit zo eenvoudig.

Ontdek de online tool van Legacio en ontvang uw jurdisch geldig testament in enkele minuten.
Ontdek onze tool

Is een eigenhandig testament geldig?

Om geldig te zijn, moet een eigenhandig testament voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Ten eerste moet het door de erflater zelf geschreven en gewild zijn. Concreet betekent dit dat wanneer u zich heeft bezonnen over wat er zeker voor u na uw overlijden zou moeten geregeld worden u uw testament met de hand zal moeten neerschrijven.

In uw testament moeten een aantal basisgegevens worden opgenomen:

 • De identiteit van uzelf en de erfgenamen (de namen, voornamen, geboortedata en eventuele familiebanden van de begunstigden moeten formeel worden vermeld)

 • De datum (dag, maand en jaar)

 • De handtekening van de erflater zelf.

Concreet betekent dit dat de bewoordingen van het testament voldoende duidelijk moeten zijn en dat er geen twijfel mag bestaan over de identiteit van de legatarissen.

Indien aan deze voorwaarden zijn voldaan, heeft u een geldig eigenhandig testament.

Wat zijn de voordelen van een eigenhandig testament?

Het belangrijkste voordeel van een eigenhandig testament is de kostprijs. Als u dit alleen en zonder hulp opstelt, is het geldig, gratis en heeft u slechts een vel papier en inkt nodig.

Als u de tool van Legacio gebruikt om u bij te staan, ontvangt u een voorbeeld van hoe uw testament, op uw instructies er zou kunnen uitzien. Dit onder controle van een deskundige. Deze dienst kost bij Legacio slechts 90 euro.

Bovendien is het eigenhandig testament dankzij zijn flexibiliteit gemakkelijk op te zetten en te wijzigen indien u het wenst aan te passen.

Zijn er gevallen waar de keuze voor een notaris toch de voorkeur krijgt?

Bij de gevallen waar u in de onmogelijkheid bent uw testament met de hand op te stellen (invaliditeit, ouderdom of iets anders), kan het raadzaam zijn een notaris te vragen het testament voor u op te maken. Hoewel er kosten verbonden zijn door aanspraak te doen op een notaris, is het altijd beter dan helemaal niets doen!

Indien u echter advies wenst, of indien u wenst dat een deskundige de inhoud van uw testament controleert, kunt u altijd een beroep doen op Legacio.

Wij bieden een online-testamentvoorbereiding en -correctie aan, met de mogelijkheid het testament achteraf te laten registreren bij het Centraal Register der Testamenten om het risico van verlies of vernietiging te vermijden.

Wanneer u kiest voor een testament met behulp van onze tool, ontvangt u uw testament nadat het gecontroleerd is door een expert. Deze service kost slechts 190€ bij Legacio, terwijl een testament opgesteld bij een notaris al snel 250 a 400€ kost. 

Waarom een testament maken? Wat is het doel van een testament?

Er zijn verschillende redenen waarom het opstellen van een testament handig is: om uw echtgenoot of echtgenote te beschermen, uw kinderen, een vriend of een vereniging te helpen, enz.

Als u geen testament maakt, zijn de wettelijke regels van erfopvolging van toepassing. Deze zijn misschien niet wenselijk voor wat u beoogt.

Wij verwijzen u naar de gids over erfopvolging zonder testament indien u meer informatie wenst over dit onderwerp.

Het belangrijkste om te onthouden bij erfopvolging bij versterf is dat de goederen van de overledene niet volgens testament, maar volgens de wettelijke regels worden vererfd (die de naaste familieleden als erfgenamen vooropstellen).

Bij de standaard situatie van het wettelijke stelsel houdt de wet weinig rekening met de moderne gezinsdynamiek, zoals gemengde gezinnen. Als u goederen wilt nalaten aan uw stiefkinderen of partner (buiten het huwelijk), zult u een testament moeten opstellen. Anders zullen de wettelijke regels uw kinderen bevoordelen, en daarna uw ouders en dan uw broers en zussen.

Wie kan een eigenhandig testament schrijven?

Het is nooit te vroeg om een testament te schrijven! Bijna iedereen kan een testament schrijven. Het enige wat nodig is dat u handelingsbevoegd en handelingsbekwaam bent.

In beginsel is elke persoon die meerderjarig is (18 jaar en ouder), handelingsbekwaam. Sommige mensen worden echter als onbekwaam beschouwd. Dit is met name het geval voor mensen die onder bewind staan, zoals iemand met een fysieke of mentale beperking of handelingsonbekwaamheid waardoor hij zijn vermogen niet op een normale manier kan beheren.

Als u gebruik maakt van de bijstand van Legacio zal u voldoende geïnformeerd zijn om zelf uw laatste wil rechtsgeldig neer te schrijven. Onze experts kijken voor u na of u alles correct hebt gedaan.

Kan ik mijn testament samen met mijn echtgenoot opstellen?

Neen! Een testament per persoon en elk op een apart blad, dat is het meest raadzame. Het komt echter vaak voor dat echtgenoten of partners hun testament op hetzelfde moment willen opstellen. In dit geval moeten er een aantal voorwaarden worden voldaan:

Ten eerste moet iedere echtgenoot een testament maken. Wat betekent dat een testament voor twee personen niet geldig is.

Ten tweede moeten de echtgenoten rekening houden met de wettelijke reserve, dat wil zeggen het deel dat voor de kinderen moet worden gereserveerd (onze tool geeft u hier omstandig inzicht over). Alleen het "beschikbare" deel van de nalatenschap kan dus vrij worden overgedragen.

Anderzijds is het absoluut noodzakelijk een testament op te maken als u geen kinderen heeft, maar wil dat uw gehele vermogen toch naar uw echtgenoot of echtgenote gaat (zie hoger) Anders zijn de regels van de wettelijke erfopvolging van toepassing en zal het vermogen overgaan op uw naaste familieleden, d.w.z. vader en moeder en broers en zussen.

Hoe schrijf je een eigenhandig testament?

Alvorens een testament op te stellen, moet u zich enkele essentiële vragen stellen: aan wie wil ik mijn goederen nalaten? Hoeveel van mijn eigendom kan ik doorgeven? Welke voorwaarden moet ik respecteren?

Zodra u de grote lijnen van uw toekomstig testament hebt vastgelegd, zijn er wettelijke voorwaarden die het eigenhandig testament regelen. Het moet de volgende informatie bevatten:

 • Datum (dag, maand, jaar) ;

 • Handtekening;

 • Naam en voornamen van de begunstigden; hun adres, alsmede de relatie tussen de erflater en de begunstigden.

 • Eigenhandig geschreven zijn

Kan ik mijn testament online opstellen?

Bij Legacio, willen we het testament toegankelijk maken voor iedereen. Een onlinetestament bestaat niet, maar dankzij onze online tool kunnen wij mensen deskundig helpen bij het opstellen van hun eigenhandig testament als overkoepelende regeling voor meer dan alleen hun financiële nalatenschap.

Het is daarnaast ook mogelijk om uw testament zelf op te stellen, zonder gebruik te maken van onze dienst.

Echter met de dienst die wij u voorstellen, heeft u ook toegang tot voorbeelden en een model dat u kunt volgen om de opstelling van uw testament te vergemakkelijken.

Stel uw testament eenvoudig online op.

Legacio stelt u een snelle, toegankelijke en juridisch geldige tool voor.
Start met het opstellen van uw testament

Hoe kan ik mijn eigendom nalaten?

U alleen beslist over hoe u uw eigendom nalaat. Het is namelijk mogelijk om uw gehele nalatenschap, of slechts een deel ervan, na te laten aan zoveel mensen als u wilt (zolang u geen inbreuk maakt op de wettelijk voorziene reserves!)

Daartoe moet de erflater nauwkeurig aangeven welk deel van de nalatenschap hij aan elk van zijn rechthebbenden wil nalaten. Er zijn drie manieren om iemands nalatenschap in een testament vast te leggen:

 • een algemeen legataris: alles wat niet ten algemene titel of bijzonder wordt weggemaakt komt toe aan de algemene legataris. Zonder evenwel afbreuk te doen aan de erfelijke reserves die de wet heeft ingesteld.

 • een legataris ter algemene tittel: een deel van het vermogen wordt overgedragen aan wie u aanduidt, het kan gaan om een kwart, een derde of de helft van het vermogen. Bij dit soort overdrachten moet altijd rekening worden gehouden met de wettelijk ingestelde reserves.

 • een legaat ter bijzondere titel: hiervan is sprake wanneer de erflater een bepaald goed aan een bepaalde persoon wil nalaten.

Aan wie kan ik mijn eigendom nalaten?

U kunt uw eigendom in principe nalaten aan wie u wil: een familielid, een buur, vriend of zelfs een goed doel.

De identiteit van elke persoon die u via uw testament wenst te begunstigen, moet worden vermeld, evenals het deel van de nalatenschap dat u aan hen wilt nalaten. Onze advies tool zorgt er voor dat u geen noodzakelijke gegevens over het hoofd ziet.

Wie kan mij helpen met vragen en controle van wat ik wens?

Bij Legacio helpen wij mensen die hun testament willen opmaken, door middel van een onlinetool en de controle door een deskundige.

Is het mogelijk om het testament achteraf te wijzigen?

Ja, zonder enig probleem.

 • Als u gebruik maakt van de Legacio-dienst: kan u uw testament rechtstreeks vanuit het instrument wijzigen, zonder kosten gedurende 1 jaar. Daarna bieden wij een wijzigingsservice (optioneel) voor € 10/jaar, die u op elk moment kunt opzeggen.

 • Indien u uw testament met de hand hebt geschreven: hoeft u alleen maar het oude te vernietigen en een nieuw testament te schrijven, met inachtneming van dezelfde voorwaarden (geschreven met de hand van de erflater, gedateerd, ondertekend).

Stel uw testament eenvoudig online op.

Legacio stelt u een snelle, toegankelijke en juridisch geldige tool voor.
Start met het opstellen van uw testament